Dievo žodis

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą (Mt5).
Tele Radio Padre Pio
Kretingos bernardinų vienuolynas XVII-XVIII a.
Autorius Julius Kanarskas   

1 iliustr. Kretingos bernardinų vienuolynas XVIII a. (H. Leibovičiaus piešinys, 1785 m.)     Įsikūrę Kretingoje vienuoliai bernardinai aktyviai vykdė misionierišką veiklą: lankė parapijos žmones, mokė krikščionybės pagrindų, aiškino jiems tikėjimo tiesas. Jie globojo parapijos prieglaudą, o 1610 metais įkūrė ir išlaikė parapinę mokyklą, kurioje miestiečių ir valstiečių vaikus mokė tikėjimo ir raštingumo pagrindų.

      Tarp vienuolių bernardinų buvo garsių pamokslininkų. Iškalba ir pamokslais visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje garsėjo kunigas Andriejus Grondskis. Jis sakė pamokslą Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Pranciškaus bažnyčioje 1614 metų kovo 18 dieną savo globėjo Jono Karolio Chodkevičiaus sūnaus Jono Jeronimo Krizostomo laidotuvėse bei 1619 metų liepos 4 dieną laidojant grafienę Sofiją Mieleckaitę Chodkevičienę. Pastarasis pamokslas vėliau buvo išspausdintas vienuolių jėzuitų spaustuvėje Vilniuje.
      Kretingos vienuolyne nuolatos gyveno apie 15 bernardinų kunigų ir brolių. Vienuolyno pastatą sudarė trys tinko mūro dviejų aukštų korpusai, išsidėstę apie uždarą vidinį kiemą, bei refektorius. Pirmajame aukšte kiemą juosė galerija, iš kurios buvo patenkama į vienuolyno gyvenamąsias bei ūkines patalpas ir į bažnyčią.
      Prie vienuolyno bernardinai užtvenkė jų žemėmis tekantį Pastauninko upelį ir pasistatė vandens malūną. Jis buvo nedidelis, medinis. Malūne grūdai buvo malami tik vienuolyno poreikiams.
      Šalia vienuolyno XVII amžiuje buvo pastatyti pagalbiniai gyvenamieji ir ūkiniai statiniai – tvartai, kluonas, spirito varykla (bravoras), vandens malūnas, užveistas vaismedžių sodas, kuriame pastatytas saulės laikrodis.
      Vienuolyną, bažnyčią ir sodą su daržais bernardinai aptvėrė aukšta ir aklina akmens mūro siena. Apie jos atsiradimą išliko įdomus padavimas, kurį šio amžiaus pradžioje paskelbė Kauno gubernijos statistikos komiteto sekretorius Konstantinas Gukovskis ir Kretingos pradžios mokyklos mokytojas Aleksiejus Drobenka leidinyje “Памятная книжка Ковенской губерніи на 1906 годъ“. Pasak jo, akmenis šiam aptvarui suvežė vienuolis, pagavęs arklį, kuriame buvo įsikūnijusi nusidėjėlio siela. Po sunkaus ir alinančio darbo siela išsilaisvino iš arklio kūno ir nuskrido į dausas.
      Ramų vienuolyno gyvenimą XVII amžiaus viduryje sudrumstė prasidėję karai tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Švedijos karalystės dėl Livonijos ordino žemių. Būdama netoli Livonijos sienos, Kretinga ne kartą buvo niokojama švedų kariuomenės, 1659 metais smarkiai nusiaubė ir apiplėšė vienuolyną ir bažnyčią. Jiems pasitraukus dvaro savininko Jono Kazimiero Sapiegos lėšomis ir vienuolyno gvardijono tėvo Juozapo Gimbuto rūpesčiu pastatai buvo remontuojami ir atstatomi. 1688 metais vienuolyno pastatus vėl teko remontuoti.
      Dar smarkiau vienuolynas nukentėjo 1710 metais. Būdami protestantai, švedai negailestingai plėšė katalikų bažnyčias ir vienuolynus. Apie jų žiaurumą sklandė pajūrio krašte įvairūs gandai. Todėl artinantis švedų kariuomenei, dalis vienuolių pasitraukė iš Kretingos, o brangesnius daiktus išvežė į Rytų Prūsiją (Karaliaučių), iš kurios vėliau jų neatgavo. Menotyrininko K. Čerbulėno duomenimis, tuo metu buvo išvežtos sakyklą puošusios Kristaus ir dvylikos apaštalų skulptūros, nulietos iš sidabro. Kretingoje pasiliko tik keli bernardinai, kuriems buvo patikėta prižiūrėti vienuolyną ir pagalbinius jo pastatus.
      Vyskupas Motiejus Valančius istoriniame veikale „Žemaičių vyskupystė“ rašo, kad švedams užpuolus vienuolyną, penki bernardinai bandė pabėgti. Tačiau švedai juos pasivijo ir ant kalnelio už tvenkinio (ties dabartinėmis II-siomis kapinėmis) nužudė. Žudynių vietoje vėliau vienuolių atminimui buvo pasodintos penkios pušelės, davusios vardą šių dienų Pušyno gatvei. Kitus bernardinus švedų kariai gyvus užmūrijo vienuolių laidojimo rūsyje.
2 iliustr. Durys iš bažnyčios į vienuolyną, kurias 1710 m. mėgino kirviais iškapoti švedai (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)      Verždamiesi į vienuolyną, švedai bandė kirviais sukapoti iš bažnyčios į vienuolyną vedančias duris (žr. 2 iliustr.). Kirvių žymės išliko visiems laikams. Dabar šios durys įmontuotos bažnyčios dešiniosios navos (buvusios vienuolyno galerijos) prieangyje. Greta kirvių randų duryse įrėžta 1710 metų data.
      Karui pasibaigus, 1732 metais vienuolyno pastatai tebestovėjo apgriuvę, todėl Kretingos savininkas Kazimieras Povilas Jonas Sapiega įsakė dvaro valdytojui juos atstatyti.
      Nuo 1729 metų Kretingos bernardinų vienuolynas priklausė naujai susikūrusiai Šv. Pranciškaus Mažesniųjų Brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai. XVIII amžiaus antroje pusėje Kretingos vienuolija atsigavo. Baigę remonto ir atstatymo darbus, bernardinai galėjo daugiau dėmesio skirti sielovados darbui, 1751 metais misionierišką veiklą pradėjo ir vokiečių valdomoje protestantiškoje Klaipėdoje, kurioje pastoviai gyveno vienas kunigas bernardinas.
      1771 metais sudarytame kunigaikščio, Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio dvaro Kretingos grafystės inventoriuje tarp bernardinams priklausančių pastatų minima bažnyčia, vienuolynas, Šv. Jurgio koplyčia ir parapijos prieglauda su Šv. Morkaus koplyčia. Visi šie pastatai buvo mūriniai, o kiti – mediniai.3 iliustr. Vienuolyno sodybos 1771 m. planas (Kretingos muziejaus fondai)
      Inventoriuje randame ir pirmąjį bernardinų vienuolyno Kretingoje planą, kuriame tarp Pastauninko upelio ir Karolštato (Kretingos) miesto pavaizduota aptvaro apjuosta vienuolyno sodyba su joje esančiais pastatais ir statiniais (3 iliustr.). 1785 metais H. Leibovičiaus išleistame pranciškonų observantų Lietuvos provincijos žemėlapyje paskelbtas pirmasis mums žinomas Kretingos bažnyčios ir vienuolyno piešinys (žr. 1 iliustr.).
      1771 metų inventoriuje ir plane neberandame anksčiau minėto vandens malūno, stovėjusio prie vienuolyno tvenkinio. Reikia manyti, kas jis buvo sunaikintas (t. y. sudegė) karų su švedais metu XVII amžiaus antroje pusėje arba 1710 metais. Todėl vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis įsakė dvaro valdytojui prie vienuolyno užtvankos pastatyti naują vandens malūną ir leisti juo naudotis visiems gyventojams.
      Bernardinai Kretingoje turėjo turtingą biblioteką, kurioje 1788 metų gegužės 26 dienos inventorizacijos duomenimis buvo sukaupta 357 pavadinimų 758 knygos lenkų, lotynų, graikų ir kitomis kalbomis. Bibliotekoje taip pat buvo saugomi reti, seni rankraščiai.
      Vienuolynas tebevaldė XVII amžiaus pradžioje grafų Jono Karolio ir Sofijos Chodkevičių dovanotą žemę. Jos ribas 1794 metų gruodžio 29 dieną patvirtino dvaro savininkas vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis, o išmatavo ir riboženkliais pažymėjo matininkas Jokūbas Gineita.

 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai