Dievo žodis

Aš jums tai kalbėjau,kad manyje atrastumėte ramybę, pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs:aš nugalėjau pasaulį! (Jn16).
Tele Radio Padre Pio
Kretingos parapija tarpukariu
Autorius Julius Kanarskas   

Kretingos bažnyčios vaizdas nuo J. Basanavičiaus gatvės. 1936 m. (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)      Kretingos parapiją sudarė Kretingos valsčiaus kaimai (išskyrus Tarvydus, Dimitravą, Senkus, kurie nuo seno priklausė Darbėnų parapijai), Kretingos miestas, dvaras ir vienuolynas bei Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos filijai priklausę Kartenos valsčiaus Jokūbavo apylinkės kaimai. 1928 metais buvo įkurta Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus filija, kuriai priklausė Tūbausių, Genčų, Kurmaičių, Pajuodupių ir kiti aplinkiniai kaimai.

        1920 metais Kretingos parapijoje gyveno 1978 katalikų, o 1937 metais buvo 8080 tikinčiųjų.
       Nuo seno parapija rūpinosi Žemaičių vyskupo iš vienuolių pranciškonų kunigų skiriamas klebonas. Nuo 1914 metų klebonu buvo pranciškonas tėvas Antanas Živatkauskas, miręs 1919 metais ir palaidotas Kretingos senosiose parapijos kapinėse netoli Šv. Jurgio koplyčios.
       Kretingos vienuolynas buvo pavaldus Šv. Pranciškaus Mažųjų brolių (pranciškonų) ordino Šv. Jadvygos Silezijos (Vokietija) provincijos vadovybei, todėl reformuojant Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupijų administravimą 1920 metais Kretingos bažnyčia ir parapija buvo atskirta nuo Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos filija. XX a. 4 deš. (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys) adžioje kunigavo gretimoje Kartenos parapijoje, kartu su parapijiečiais Budriuose 1903 metais pastatė naują Šv. Kryžiaus Išaukšinimo bažnyčią, ne kartą lankėsi Kretingos bažnyčioje ir vienuolyne. Jam ir vienuolyno gvardijonui tėvui Pranciškui Bizauskui teko pasidalinti bažnyčiai ir vienuolynui priklausantį turtą, žemę ir pastatus. 1922 metais klebonu tapo kunigas kanauninkas Pranciškus Strakšas, vėliau paskirtas Panevėžio vyskupijos prelatu (1926 metais) ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros administratoriumi (1928 metais).
       Tačiau netrukus, 1924 meais parapija rūpintis vėl buvo patikėta vienuoliams pranciškonams. Jie 1925 metais rekonstravo garsiuosius vargonus, 1935 metais taisė bažnyčios didįjį bokštą ir atnaujino altorių paveikslus (restauravo dailininkas Mackevičius), o 1937 metais perdažė bažnyčios interjerą. Parapijiečių lėšomis inžinierius Rapolas Žigas vietoje priešais bažnyčią stovėjusių medinių parapijos namų pastatė mūrinius.
       Parapijos klebonu tradiciškai buvo skiriamas vienuolyno gvardijonas. Iki 1925 metų balandžio 3 dienos juo buvo tėvas Jeronimas Pečkaitis, 1925-1928 metais – tėvas Juozapas Kudirka, 1928-1931 metais – tėvas Kazimieras Čepulis, 1931-1936 metais – tėvas Augustinas Dirvelė, vėliau – tėvas Aloyzas Janušaitis.
       Kretingos bažnyčia gausiai maldininkų buvo lankoma per Šv. Antano ir Porciunkulės atlaidus. 1924 metais į Porciunkulės atlaidus atvyko 140 maldininkų iš Skuodo, Papilės ir kitų Žemaitijos parapijų, o taip pat Palangoje vasaroję tautos patriarchas dr. Jonas Basanavičius, Žemaičių dvasinės seminarijos rektorius, poetas, kunigas Jonas Mačiulis-Maironis, anglų literatas Majoras Ovemas Rutteris, kuriuos lydėjo aštuoni lietuviai generolai. Per atlaidus bažnyčioje giesmininkams ir vargonams pritardavo iš Kretingos kilusio generolo Vlado Nagevičiaus atsiųstas Karo muziejaus karo invalidų orkestras, vasarodavęs Palangoje.
       Kretingoje vyko tretininkų kongresai, o 1936 metų birželio 12-14 dienomis per Šv. Antano atlaidus buvo surengtas Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. Bažnyčioje ir vienuolyne ne kartą lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.
       Kretingos vienuolynas ir bažnyčia tarpukariu buvo Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos centras. Pranciškonai platino parapijoje katalikišką spaudą, 1923 metais pradėjo leisti Lietuvos tretininkams skirtą žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelis“, kuris 1929-1932 metais turėjo per 20000 skaitytojų. Nuo 1936 metų vietoje jo Pranciškonų spaustuvėje Kretingoje buvo leidžiamas viso pasaulio lietuvių tretininkų ir pranciškonų žurnalas „Pranciškonų pasaulis“, leidinys parapijai „Kretingos R. K. parapija“, platinami pranciškonų leidiniai – kalendorinis žinynas „Misijų metraštis“, „Tretininkų kalendorius“, „Šv. Antano kalendorius“.Šv. Antano atlaidų iškilminga procesija Viešojoje aikštėje. XX a. 4 deš. (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)
       Prie bažnyčios būrėsi katalikiškos visuomeninės organizacijos, kurias vienijo Katalikų veikimo centras. Jis koordinavo jų veiklą, organizavo bendrus suvažiavimus, į kuriuos kviesdavo žymius lektorius. Pavyzdžiui, 1926 metais Kretingoje vykusiame katalikiškųjų organizacijų suvažiavime dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos Vyriausybės ministras Mykolas Krupavičius, seimo atstovai Starkus ir dr. Steponavičius, Lietuvos universiteto studentė Labanauskaitė.
       Gausiausia parapijoje buvo Lietuvių katalikiškojo jaunimo sąjunga „Pavasaris“, kurios Kretingos rajono organizacija vienijo per 1000 vaikinų ir merginų. Pavasarininkų kuopos veikė daugelyje parapijos kaimų. Kretingos rajono valdybai ilgą laiką vadovavo kunigas Stanislovas Jocas. Pavasarininkai rengė sau ir visuomenei kultūrinius vakarus, rinko lėšas katalikų universitetui, organizavo sodininkystės, bitininkystės, sporto, abstinentų, kuopų administravimo, korespondencijos, pasaulėžiūros, sociologijos, pramoginių ir tautinių šokių kursus.
       Kretingos mieste veikusi pavasarininkų kuopa 1939 metais pasivadino „Vyčiais“. Ji turėjo sporto sekciją (vadovas Petras Jablonskis), chorą (vadovas Petras Dragūnas), orkestrą (vadovas Vytautas Baltuonis) ir meno trupę, kurios nariai kūrė eilėraščius, statė vaidinimus, ruošė šeimyninius vakarus, surengė Užgavėnių kaukių šventę. „Vyčiai“ pastatė vaidinimą „Šv. Kazimieras“, savos kūrybos spektaklius „Degtindaris“ ir „Neduosim savo žemės“, o Skuodo visuomenei gastrolėse suvaidino dramą „Klasta, karas ir meilė“.
       Skaitlinga buvo Lietuvių katalikų darbininkų organizacija, susikūrusi Kretingoje 1934 metais ir turėjusi per 340 narių. Ji kovojo už darbininkų teises, turėjo bedarbių kasą, parapijos namuose įkūrė bedarbių biurą, kuris rūpinosi bedarbių registracija ir įdarbinimu. Organizacijos nariams nuolaidas taikė Stasio Ščefanavičiaus ir Vlado Grudzinsko vaistinės, gydytojas Antanas Stropus, Kalabinsko kirpykla, Kazio Medučio batų taisykla.
       Daugumą visuomeninei veiklai pasišventusių moterų vienijo Lietuvių katalikių moterų draugija, įsikūrusi Kretingoje 1920 metais. Ji užsiiminėjo labdara, socialine globa, šalpa, įkūrė ir išlaikė vaikų darželį. Moterų draugijos iniciatyva 1935 metais mieste buvo sudaryta bendra katalikiškųjų organizacijų meno sekcija, kuriai vadovavo Ona Žuolienė, S. Radzevičius ir kiti.
       Neskaitlingas, tačiau aktyvus buvo „Blaivybės“ draugijos skyrius, kuriam vadovavo pranciškonas tėvas Antanas Butkevičius. Jo nariai rinko lėšas alkoholikų ligoninei statyti, kvietė visuomenę į blaivybę propaguojančius kultūrinius renginius. Pavyzdžiui, 1939 metų vasario–kovo mėnesiais draugija surengė blaivybės savaitę, kurios paskutiniąją dieną pastatė vaidinimą „Naminės žala“.
       Parapijos vaikus vienijo skaitlingas Angelo Sargo pulkas, kuriam vadovavo Emilija Paukštytė, o vėliau – J. Orendaitis.
       Labdaringos katalikiškos visuomeninės organizacijos rūpinosi parapijos žmonių socialine globa. Jie šelpė atskirus žmones ir šeimas, išlaikė socialinės globos įstaigas, rėmė labdaringų organizacijų veiklą.
Bažnyčios vaizdas nuo J. Basanavičiaus gatvės. 1939 m. (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)       Aktyviausiai veikė pranciškonų vadovaujamas Šv. Vincento Pauliečio draugijos skyrius, kurį 1924 metų gruodžio 14 dieną Kretingoje įkūrė pranciškonas tėvas Antanas Butkevičius. Vėliau skyriui vadovauti ėmėsi tėvas Aloyzas Janušaitis. Draugijos veikloje aktyviai dalyvavo daugelis parapijiečių, ypač inteligentai, pedagogai, tarnautojai, verslininkai. Šv. Vincento Pauliečio draugija perėmė Kretingos senelių prieglaudą, išlaikė Lietuvos vaiko draugijos Kretingos vaikų darželį. 1935 metais Kretingos parapijoje Šv. Vincento Pauliečio draugija šelpė 25 elgetas, ligonius, beglobius senelius, invalidus, našles ir našlaičius, vienkartines pašalpas suteikė 9 asmenims, savo lėšomis palaidojo 14 žmonių. 1938 metais draugija nuolatos šelpė 35 asmenis ir palaidojo 48 beglobius žmones. Socialinės globos įstaigų tinklą buvo numatoma plėsti. Šv. Vincento Pauliečio draugija planavo įsteigti prieglaudą Jokūbave, o senąją Kretingos prieglaudą rekonstruoti į modernų dviaukštį pastatą. Tačiau visus jų planus pakeitė Antrasis pasaulinis karas ir po jo sekusi sovietų okupacija.
       Senas tradicijas parapijoje turėjo tretininkų kongregacija, kurią daugiausia sudarė moterys. Vienuolišką gyvenimą pasirinkusios tretininkės nuo 1929 metų galėjo stoti į Seserų pranciškonių Dieviškosios Jėzaus Širdies kongregacijos vienuolyną, kuriam savo sodybą ir žemę Padvarių kaime dovanojo parapijietė Placida Paulikauskaitė.

 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai