Dievo žodis

Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių (Mk2).
Tele Radio Padre Pio
Kretingoje palaidoti dvasininkai 1847-1940
Autorius Robertas Bitinas   
1. Rubaževičius Eugenijus (Eugeniusz Rubaźewicz) † 1847 01 01 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1061 L. 446 § 8
2. Paulauskis Florijonas (Florian Pawłowski) † 1847 01 14 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1061 L. 447 v § 17
3. Verešyla Dionyzas (Dyonyzy Wereszyłło) † 1847 05 27 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1061 L. 464 v § 157
4. Skačkauskis Henrikas (Endryk Skaczkowski) † 1848 01 05 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1102 L. 513 v § 6
5. Žeglinskis Aleksandras (Alexander Żeglinski) † 1848 08 04 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1102 L. 525 § 125
6. Pabrėža Ambraziejus (Амброже Пабрежъ) † 1849 10 30 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1109 L. 321 § 94
7. Paulauskis Modestas (Мадестъ Павловскiй) † 1853 02 21 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1185 L. 453 § 22
8. Garbanavičius Viktoras (Викторъ Гарбановичь) † 1853 03 12 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1185 L. 454 § 32
9. Barkauskis Fabijonas (Фабiянъ Борковскiй) † 1855 01 14 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1215 L. 537 v § 4
10. Vėlavičius Justas (Юстусъ Вълловичь) † 1855 06 27 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1215 L. 545 v § 90
11. Poringevičius Gabrielius (Габрiель Порынгъвичь) † 1856 04 15 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1243 a L. 84 § 73
12. Sutkevičius Jokūbas (Якубъ Суткевичь) † 1856 06 26 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1243 a L. 89 § 111
13. Stanevičius Silvestras (Сыльвестеръ Станевичь) † 1856 10 01 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1243 a L. 95 v § 159
14. Dulevičius Malachijas (Маляхiяшь Дулевичь) † 1856 12 11 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1243 a L. 98 § 182
15. Vaišvila Baltramiejus (Бартломей Войшвилло) † 1857 10 29 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1264 L. 471 v § 164
16. Kašauskis Teodoras (Теодоръ Кашевскiй) † 1857 12 21 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1264 L. 476 § 207
17. Takažauskis Antanas (Антони Токаржевски) † 1858 03 23 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1282 L. 488 v § 94
18. Pikturna Petras (Пiотръ Пиктурно) † 1858 09 03 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1282 L. 501 § 179
19. Valančius Julijonas (Юлiянъ Волончевскiй) † 1859 03 30 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1303 L. 361 § 49
20. Zublevičius Edmundas (Эдмундъ Зублевичь) † 1859 05 30 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1303 L. 365 § 77
21. Maniuška Aleksandras (Александръ Монюшко) † 1860 04 25 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1314 L. 375 v § 51
22. Balbikevičius Silvestras (Сильвестеръ Бальбикевичь) † 1860 11 03 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1314 L. 381 § 97
23. Cieslinskis Jeronimas (Геронимъ Цъслинскiй) † 1860 11 06 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1314 L. 381 § 98
24. Kasvinskis Juozapas (Iозефъ Косвiнски) † 1861 03 29 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1339 L. 334 § 33
25. Dervajedas Timotiejus (Тымотеушъ Дервосдъ) † 1862 02 10 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1357 L. 419 v § 26
26. Vertelis Ciprijonas (Ципрiянъ Вертель) † 1862 12 18 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1357 L. 439 § 189
27. Petranavičius Marcelis (Марцели Петроновичь) † 1864 03 19 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1453 L. 5 § 31
28. Jonulavičius Juozapas (Iосифъ Януловичь) † 1864 07 01 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1453 L. 9 § 62
29. Ignotavičius Primas (Примусъ Игнатовичь) † 1864 09 09 LVIA, F. 669 AP. 1 B. 1453 L. 11 v § 79
30. Tiškauskis Euzebijus (Евзебiушъ Тышковскiй) † 1865 01 09 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 3 L. 53 v - 54 § 5
31. Kasperavičius Adomas (Адамъ Касперовичь) † 1865 03 17 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 3 L. 57 v § 40
32. Maniuška Aleksandras (Александръ Монюшко) † 1865 04 13 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 3 L. 59 § 51
33. Butkevičius Fortūnatas (Фортунатъ Буткевичь) † 1865 12 08 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 3 L. 66 § 118
34. Vėlavičius Bonaventura (Бонавентурiй Вялловичь) † 1866 01 31 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 6 L. 60 v § 12
35. Maniuška Aleksandras (Александръ Монюшко) † 1866 02 18 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 6 L. 62 v § 27
36. Jaugelis Eustachijus (Евстахiй Явгелль) † 1866 03 11 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 6 L. 64 v § 43
37. Tamulevičius Motiejus (Матвей Тамулевичь) † 1866 03 24 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 6 L. 65 v § 52
38. Ignotavičius Primas (Примусъ Игнатовичь) † 1866 03 29 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 6 L. 66 v § 60
39. Jagėla Laurencijus (Лаврентiй Ягелло) † 1866 04 03 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 6 L. 67 v § 66
40. Juknevičius Petras (Петръ Юхневичь) † 1867 04 01 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 9 L. 49 v § 35
41. Zavadzkis Kazimieras (Казимиръ Завадзкiй) † 1867 12 26 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 9 L. 61 v § 127
42. Taurasevičius Antanas (Антонiй Таврасевичь) † 1868 04 08 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 12 L. 70 § 67
43. Biržkevičius Tadas (Θадъй Биржкевичь) † 1868 05 04 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 12 L. 73 § 99
44. Lipskis Antanas (Антонiй Липскiй) † 1868 10 25 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 12 L. 86 § 225
45. Kimbaras Rufinas (Руфинъ Кимбаръ) † 1868 11 09 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 12 L. 86 v § 231
46. Kauševičius Amatas (Аматусъ Кавшевичь) † 1869 02 19 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 15 L. 111 § 38
47. Petranavičius Pranciškus (Францъ Петроновичь) † 1869 02 20 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 15 L. 111 § 39
48. Urbonavičius Andriejus (Андръй Урбановичь) † 1869 07 12 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 15 L. 122 v § 156
49. Ragauskis Morkus (Марекъ Роговскiй) † 1870 01 20 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 18 L. 62 § 10
50. Vaškevičius Juozapas (Iосифъ Вашкевичь) † 1870 04 02 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 18 L. 66 § 48
51. Balcevičius Paulinas (Паулинъ Бальцевичь) † 1870 05 16 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 18 L. 67 v § 62
52. Bakinauskis Feliksas (Феликсъ Бакиновскiй) † 1871 02 09 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 21 L. 58 v § 14
53. Razgevičius Hiacintas (Гiацинтъ Розгевичь) † 1871 02 22 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 21 L. 59 § 18
54. Gimbutas Silvanas (Сильванъ Гимбутъ) † 1871 03 16 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 21 L. 60 § 30
55. Burneika Eustachijus (Евстафiй Бурнейко) † 1871 06 25 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 21 L. 64 v § 73
56. Žilevičius Liudvikas (Людвикъ Жилевичь) † 1872 01 08 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 24 L. 57 § 8
57. Moleris Liudvikas (Людвикъ Моллеръ) † 1872 05 14 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 24 L. 65 § 87
58. Gedeika Eduardas (Эдуардъ Гедейко) † 1874 02 28 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 30 L. 74 § 13
59. Lelevičius Leonas (Леонъ Лелевичь) † 1875 02 24 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 33 L. 46 § 33
60. Čaikauskis Liudvikas (Людвикъ Чайковскiй) † 1875 06 09 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 33 L. 54 § 95
61. Juraška Kazimieras (Казимиръ Юрашко) † 1875 08 12 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 33 L. 56 v § 116
62. Ganas Stanislovas (Станиславъ Ганъ) † 1875 08 22 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 33 L. 57 § 120
63. Šukevičius Domininkas (Доминикъ Шукевичь) † 1876 05 20 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 37 L. 59 § 61
64. Marauskis Florentinas (Флорентинъ Моравскiй) † 1876 06 06 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 37 L. 59 v § 65
65. Mažeika Tomas (Θома Можейко) † 1876 08 21 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 37 L. 62 § 86
66. Lukaševičius Romualdas (Ромуальдъ Лукашевичь) † 1877 01 13 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 40 L. 50 v § 4
67. Žiobakas Simfronijus (Симфронiй Жабакевичь) † 1877 11 19 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 40 L. 72 v § 178
68. Gradauskis Blažiejus (Блажей Градовскiй) † 1878 09 05 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 43 L. 60 v § 82
69. Suchomelis Kiras (Киръ Сухомель) † 1879 04 05 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 46 L. 58 v § 56
70. Laurinavičius Tijūnavičius Odorikas (Одорикъ Тiуновичь Лавриновичь) † 1879 11 09 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 46 L. 67 § 139
71. Javarauskis Pranas (Францъ Яворовскiй) † 1881 01 28 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 52 L. 51 § 10
72. Kitkevičius Antanas (Антонъ Киткевичь) † 1882 02 14 LVIA, F.1516 AP.1. B.1 L. 24 § 31
73. Mickevičius Agapitas (Агапитъ Мицкевичь) † 1882 12 06 LVIA, F.1516 AP.1. B.1 L. 35 v § 147
74. Juknavičius Pranas (Францъ Юхновичь) † 1883 07 07 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 58 L. 66 § 99
75. Badauskis Augustinas (Августинъ Бадовскiй) † 1884 05 19 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 61 L. 48 v § 52
76. Jaugelis Bonas (Бонусъ Явгель) † 1886 10 28 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 67 L. 71 v § 146
77. Kristutis Rokas (Рохъ Кристутисъ) † 1886 10 29 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 67 L. 71 v § 147
78. Jakubauskis Simeonas (Семенъ Якубовскiй) † 1886 12 05 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 67 L. 73 § 159
79. Ivaškevičius Grigalius (Григорiи Ивашкевичь) † 1887 10 21 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 70 L. 73 § 151
80. Dargevičius Jonas (Iоанъ Даргевичь) † 1889 01 05 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 77 L. 33 v § 3
81. Mackevičius Justinas (Юстинъ Мацкевичь) † 1889 12 08 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 77 L. 49 § 158
82. Padskačimas Remigijus (Ремигiи Подскочимъ) † 1890 11 17 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 80 L. 69 § 106
83. Danilavičius Motiejus (Матвей Даниловичь) † 1891 01 12 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 83 L. 68 § 10
84. Stirpeika Adomas (Адамъ Стырпейко) † 1891 04 11 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 83 L. 72 v § 53
85. Sanulevičius Vincentas (Сонулевичь Викенти) † 1892 01 28 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 86 L. 72 § 27
86. Midrauskis Donatas (Донатъ Мидровскiй) † 1892 06 12 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 86 L. 82 v § 131
87. Kusinskis Juozapas (Iосифъ Кусинскiй) † 1894 03 08 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 92 L. 80 § 36
88. Rimkevičius Feliksas (Феликсъ Рымкевичь) † 1895 07 17 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 95 L. 69 § 85
89. Vladička Aleksandras Vincentas (Александръ Викентiи Владычко) † 1895 12 11 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 95 L. 74 v § 142
90. Ulinskis Vincentas (Викенти Улинскiй) † 1898 09 05 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 140 L. 81 v § 114
91. Ušinskis Modestas (Модестъ Ушинскiй) † 1898 10 14 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 140 L. 83 § 129
92. Grinevičius Cezarijus (Цезарiи Гриневичь) † 1899 01 14 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 143 L. 43 v § 11
93. Navickis Feliksas (Феликсъ Новицкiй) † 1899 01 19 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 143 L. 43 v § 12
94. Tarasevičius Pilypas (Филипъ Тарасевичь) † 1899 03 07 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 143 L. 47 § 50
95. Kazonas Liudvikas (Людвикъ Казонъ) † 1899 10 18 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 143 L. 58 v § 168
96. Beržanskis Jeronimas (Геронимъ Бержанскiй) † 1905 07 22 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 161 L. 79 § 109
97. Narkevičius Zacharijas (Захарiй Наркевичь) † 1905 10 05 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 161 L. 83 v § 160
98. Tarvydas Leonardas (Леонардъ Тарвидъ) † 1907 03 08 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 167 L. 55 § 38
99. Ryla Stanislovas (Станиславъ Рылло) † 1907 05 29 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 167 L. 57 v § 62
100. Bielkevičius Stanislovas (Станиславъ Бълькевичь) † 1908 04 01 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 170 L. 50 v § 46
101. Vasilkevičius Stanislovas (Станиславъ Василькевичь) † 1909 12 07 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 173 L. 59 § 159
102. Kontautas Leonas Jonas (Леонъ Iоаннъ Контовтъ) † 1910 01 20 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 176 L. 41 § 3
103. Bogvila Rufinas (Руфинъ Богвилло) † 1911 04 20 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 179 L. 59 v § 53
104. Dirmeika Higinas (Гигинъ Дырмейко) † 1911 08 13 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 179 L. 68 § 121
105. Kazlauskis Petras Pranciškus (Петръ Францискъ Казловскiй) † 1914 03 01 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 188 L. 92 § 28
106. Juozapaitis Juvenalis (Juvenalis Juozapaitis) † 1918 05 25 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 202 L. 71 § 69
107. Živatkauskas Antanas (Antanas Živatkauskas) † 1918 11 25 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 202 L. 78 § 210
108. Stripeika Teofilius (Teofilius Stripeika) † 1919 02 28 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 205 L. 60 v § 44
109. Ambrusas Aleksandras (Aleksandras Ambrus) † 1919 08 15 LVIA, F. 669 AP. 22 B. 205 L. 65 § 168
110. Pečkaitis Jonas Jeronimas (Jonas Jeronimas Pečkaitis) † 1925 04 03 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 6 L. 7 § 54
111. Černius Petras Alfonsas Marija (Petras Alfonsas Marija Černiauskas) † 1925 09 08 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 6 L. 15 § 134
112. Staniulis Antanas (Antanas Staniulis) † 1927 08 04 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 12 L. 22 § 113
113. Kojelis Juozapas (Juozapas Kojalis) † 1931 02 09 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 24 L. 5 v § 35
114. Kasperavičius Julijonas Ipolitas (Ipolitas Julijonas Kasperavičius) † 1933 10 18 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 30 L. 17 § 159
115. Kažukauskas Petras Rokas (Rokas Petras Kažukauskas) † 1934 06 18 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 33 L. 20 § 96
116. Kniūkšta Vincentas (Vincentas Kniukšta) † 1935 01 28 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 36 L. 5 § 20
117. Sklenys Jonas Aloyzas (Aloyzas Jonas Sklenys) † 1935 03 12 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 36 L. 11 § 41
118. Inčiūra Lionginas (Lionginas Inčiūra) † 1937 01 07 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 42 L. 16 § 7
119. Svaraitis Simonas Jonas (Jonas Simonas Svaraitis) † 1937 06 27 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 42 L. 36 § 85
120. Bizauskas Pranciškus (Pranciškus Bizauskas) † 1937 10 27 LVIA, F. 669 AP. 55 B. 42 L. 50 § 140
121. Buivydas Raimundas (Buivydas Raimundas) † 1940 02 18 Kr. CMSA
 


Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai