Dievo žodis

Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą (Mt5).
Tele Radio Padre Pio
Kretingos vienuolynas netekčių ir vilties metais
Autorius Julius Kanarskas   

Vienuolyno ir bažnyčios pastatai po 1941 metų birželio 26 dienos gaisro (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)      Lemtingi mūsų kraštui 1940–1944 metų įvykiai ir po jų 45 metus trukusi sovietų okupacija skaudžiausiai palietė katalikų bažnyčią ir vienuolijas.
      Jau 1940 metų liepos 26 dieną sovietų valdžia nutraukė pranciškonų vienuolijos veiklą. Kretingos vienuolynas ir gimnazija buvo uždaryti, o vienuolijai priklausęs turtas nacionalizuotas.

      Istoriko Juozo Mickevičiaus duomenimis, Kretingoje likusiems vienuoliams valdžia liepė persikelti į jiems paskirtą ūkį Šateikiuose. Parapijos prieglaudos ir Švento Antano rūmų išlaikytiniai buvo iškraustyti į Padvarius (kitais duomenimis - į Laukžemės dvarą), o prieglaudų inventorius perduotas plečiamai apskrities ligoninei.
      Visus pranciškonų vienuolyno pastatus užėmė okupacinės raudonosios armijos ir NKVD pasienio kariuomenės daliniai, įsirengę štabus, būstines, kareivines, amunicijos saugyklas. Tikinčiųjų poreikiams buvo palikta tik bažnyčia su zakristija.
      Erdviuose Švento Antano rūmuose įsikūrė NKVD pasienio kariuomenės brigados štabas. Enkavedistai rūmų koplyčią pavertė raudonuoju kampeliu, o rūsiuose įrengė areštinę, kurioje kalino pasienyje sulaikytus žmones, nepaklusnius ūkininkus, tarpukariu Kretingos apskrityje veikusių savivaldybių ir valstybės įstaigų valdininkus, policijos tarnautojus ir pan. Štabui skirtą teritoriją abipus Pastauninko upelio aptvėrė aukšta ir aklina tvora, apraizgyta spygliuota viela. Čia vykdavo jų pratybos, o Šventos Marijos aikštėje priešais Lurdo grotą – rytmetinės mankštos ir sportinės gimnastikos užsiėmimai.
      Enkavedistų areštinėje teko pabuvoti ir Švento Antano rūmų statytojui, buvusiam pranciškonų provincijolui tėvui Augustinui Dirvelei. Prasidėjus rusų okupacijai, jis iš Pajūrio vienuolyno grįžo į Kretingą norėdamas pagelbėti nelaimėje broliams pranciškonams. LieposVienuolyno pastatas 1970 metais (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)mėnesį enkavedistai jį ir pranciškoną tėvą Liucijų Martušį, suėmė, kalino Kretingoje, Kaune, o 1941 metais išvežė į Rusijos gilumą, kur tėvas Augustinas žuvo.
      Prasidėjus sovietų ir nacistų karui, pranciškonai sugrįžo į Kretingą, kurioje jų laukė naujas išbandymas. 1941 metų birželio 26 dieną mieste sukeltas gaisras negailestingai sunaikino daugelį pranciškonų vienuolijos pastatų. Ugnis stipriai nuniokojo vienuolyną, bažnyčią, pagalbinius pastatus.
      Provincijolo tėvo Kazimiero Čepulio, vadovaujami pranciškonai dar 1941 metais sutvarkė vienuolyno pietinį ir šiaurinį korpusus, uždėjo jiems stogus. Jie taip pat atliko Švento Antano rūmų remontą, tačiau pastatu pasinaudoti vienuolijai neteko, kadangi okupacinė vokiečių administracija rūmus nusavino savo poreikiams, atnaujino sovietų okupacijos metais įrengta areštinę, kurioje įkalino sovietmečio aktyvistus, komunistus, komjaunuolius ir žydus.
      Antrojo pasaulinio karo metais Kretingos vienuolyno gvardijonais buvo tėvas Aloyzas Janušaitis, o vėliau - tėvas Patricijus Puodžiūnas. Karo metu pasikeitė pranciškonų ordino Šv. Kazimieros Lietuvos provincijos vadovai: 1943 metais provincijolu išrinktas tėvas Benediktas Bagdonas.
      Po karo vienuolyno veikla buvo visiškai suvaržyta. Tačiau tai nepalaužė joje likusių vienuolių. Jie griežtai atsisakė dalyvauti rinkimuose į okupacinės valdžios organus. Tėvas Patricijus Puodžiūnas vienuolyne teikdavo prieglobstį rezistencinio judėjimo dalyviams. Pavyzdžiui, 1946 metais čia buvo apsistojęs Lietuvos Laisvės Armijos Žemaičių legiono vadas Jonas Semaška, legiono propagandos skyriaus viršininkas Vytautas Ruzgys, partizanas Fortūnatas Ašoklis, partizanų ryšininkė Bronė Stosiūnaitė.
      Vienuolius komunistų valdžia nuolatos persekiojo. 1947 metais enkavedistai suėmė ir į Sibirą ištrėmė tėvą Patricijų Puodžiūną, o 1948 metais – jį pakeitusį tėvą Pijų Andraitį.
      1949 metais valdžia Kretingos pranciškonų vienuolynas uždarė. Uždarytas buvo ir seserų pranciškonių vienuolynas Padvariuose, kuriame įkurti senelių ir invalidų namai.
      Čekistai ėmėsi persekioti buvusį pranciškonų provincijolą tėvą Kazimierą Čepulį, sufabrikavo baudžiamąją bylą ir nuteisė jį mirti. Saugumiečių ieškomas, jis ilgai slapstėsi kita pavarde įvairiose Lietuvos vietovėse, o 1962 metais mirė ir palaidotas Panevėžyje.Vienuolyno vaizdas iš rytų pusės 1970 metais (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)
      Uždarius Kretingos vienuolyną, pranciškonų remontuotoje ir gyventi tinkančioje jo dalyje netrukus įsikūrė namų neturėjusios šeimos. Čia gimė ir augo kretingiškis rašytojas Algis Kuklys.
      Vienuolyno likučius vietos valdžia ruošėsi nugriauti. Tačiau mūsų tautos praeičiai ir kultūrai neabejingų žmonių pastangų dėka pastatas liko išsaugotas, paskelbtas architektūros paminklu, o 1971–1978 metais restauruotas. Atnaujintuose rūmuose 1977-1992 metais veikė Kretingos kraštotyros muziejus, Kretingos rajono centrinės bibliotekos knygų saugykla, Kretingos rajono tarybos vykdomojo komiteto rajono kultūros skyrius. Tarpukariu pastatytame vienuolyno priestate, kuriame veikė klierikų gimnazijos bendrabutis, atidaryta muzikos ir dailės mokykla.
      Iš vienuolynui priklausančių pastatų išliko bažnyčia, buvusi skalbykla, parapijos namai, Švento Antano rūmai, buvęs malūnas–elektrinė, pagalbinis gyvenamasis ir ūkinis pastatai, gimnazijos rūmai, Lurdo grota. Kiti pastatai sudegė arba buvo nugriauti pokariu. Besiplečiant miestui buvo užstatytos ir vienuolyno žemės. Jose susiformavo J. Pabrėžos, Maironio, Savanorių gatvės, įrengtas parkas ir vasaros estrada.Vienuolyno ir bažnyčios pastatų ansamblis 1990 metais (Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys)
      Broliai pranciškonai sugrįžo į Kretingą 1989 metais, prasidėjus tautos ir valstybės Atgimimui. Pirmieji atvyko vienuolyno gvardijonas ir parapijos klebonas tėvas Juozapas Pudžemys, kunigai Edmundas Atkočiūnas - tėvas Rokas ir Astijus Kungys - tėvas Silvestras. Jiems teko atgaivinti pranciškonų veiklą, atgauti vienuolyną ir jam priklausančius pastatus, tęsti pirmtakų vykdytą misionierišką ir sielovados darbą.
      Pranciškonai neapsiribojo vien pastoracine veikla. Jie rūpinosi, kad Kretinga vėl taptų katalikiškos kultūros ir švietimo centru. Jų pastangų dėka pranciškonų gimnazijos patalpose įsikūrusi Kretingos pirmoji vidurinė mokykla buvo pertvarkyta į Katalikiškąją vidurinę mokyklą, kuriai 1998 metais grąžintas Pranciškonų ordino gimnazijos vardas.
      Susigrąžintuose Švento Antano rūmuose 1991 metais pranciškonai įsteigė Kretingos katalikiškąją mergaičių kolegiją, kuri 1992 metais buvo pertvarkyta į Švento Antano kolegiją, kad joje galėtų mokytis ir vaikinai. Kolegijos bazėje pirmąkart Kretingos istorijoje 1995 metais atidaryta aukštoji mokykla – Kretingos Šv. Antano Religijos mokslų institutas prie Katalikų Teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete, veikusi iki 2005 metų vasaros.

 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai